xurado do festival


Xurado da Edición 2012
Xurado da Edición 2012

O Xurado estará composto anualmente por cinco persoas, preferentemente das seguintes áreas:

O Concello de Allariz será o encargado de designar o presidente do xurado e dos seus compoñentes.

Se na fase de concurso se rexistrase algunha pro posta na que formase parte un membro do Xurado ou se existise relación, directa ou indirecta, que faga incompatible o seu posto no Xurado, este será substituído obrigatoriamente por outro, a elixir polo Concello.

O Xurado reunirase na Sede do Festival para seleccionar os mellores proxectos e presentará o resultado ao Director.

O Xurado seleccionará os xardíns necesarios para a totalidade dos es pazos do Parque, mais se as propostas non reuniran os mínimos en canto á calidade, este Xurado pode decidir a permanencia no Festival de xardíns do ano anterior ou o Concello poderá convidar a paisaxistas a presentar as súas pro postas.

O Concello de Allariz reservase o dereito a convidar directamente a personalidades destacadas a presentar as súas propostas, dentro do Concurso do Festival.