Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante »

 
Últimas Novas...

Concurso para a contratación temporal dunha traballadora social
10/02/2017.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contrato de Explotación dos espazos públicos municipais para os postos de comida do 24 de xullo e 21 de agosto de 2016
14/07/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contratación de obras "Pasarelas sobre o río Arnoia"
12/07/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contratación da obra "Construcción de Beirarrúas no Piñeiro"
12/07/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contratación da explotación do servizo de quiosco sito na Área Fluvial da Acearrica
16/06/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Convocatoria dun procedemento aberto e trámite de urxencia, para a contratación da explotación do servizo de quiosco sito na Área Fluvial da Acearrica.

» ver máis


Contratación da obra de pavimentación Rúa As Laxas
08/06/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Expediente CPV45233222-1

» ver máis


Licitación contrato administrativo de suministración dunha máquina barredora-aspiradora autopropulsada mediante arrendamiento financeiro (leasing)
01/06/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 31 de maio de 2016, por medio deste anuncio efectúase convocatoria para a adxudicación do contrato de subministración dunha máquina barredora-aspiradora mediante a modalidade de leasing, por procedemento aberto, código CPV 34144000-8.

» ver máis


Licitación de obras de construcción de illas de compostaxe
06/08/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contrato de subministración astilladora, modelo Pezzolat H150 ou similar
30/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contrato de subminstración dun lote de composteiros e caixóns para estructurante en madeira
30/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Listado Puntuacións Definitivas - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientales e 7 postos de peóns forestais
15/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Listados Puntuación Definitiva - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 7 postos de peóns forestais
08/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Listados Puntuación Definitiva - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientales
08/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Procedemento de adxudicación contrato de obras de acondicionamento acceso a Meire
04/03/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
A forma de adxudicación do contrato de obras será o procedemento negociado sen publicidade, no que a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar as condicións do contrato con un ou varios deles, de acordo co artigo 169 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

» ver máis


Procedemento de adxudicación contrato de subministración de maquinaria para sala de aeróbic
02/03/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Procedemento de adxudicación contrato de subministración de material para equipamento da sala do ximnasio de Vilanova
02/03/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
03/12/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 1 de decembro de 2014, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, con carácter de urxencia, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

» ver máis


Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa
17/09/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa para o establecemento de hospedería Torre Lombarda de Allariz

» ver máis


Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo do restaurante “Acea da Costa”
06/02/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 31 de xaneiro de 2014, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do restaurante Acea da Costa, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión.

» ver máis


Expediente de contratación - Acondicionamento de vial de accesos á Portela de Airavella e Turzás
19/08/2013.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Licitación contrato de arrendamento con opción de compra, lote único de parcelas
05/09/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por resolución do Alcalde de data 5 de setembro de 2012, foi aprobada a licitación dun contrato de arrendamento con opción de compra, por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de adxudicación, dunha única parcelas do parque empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
05/09/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 5 de setembro de 2012, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

» ver máis


Corrección de Erros - Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”
16/07/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Advertido un erro no anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, BOP nº 156, de 9 de xullo de 2012, polo que se procede á convocatoria do procedemento para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, procédese a súa corrección.

» ver máis


Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
06/07/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 5 de xullo de 2012, foi aprobado o alleamento dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación contrato de arrendamento con opción de compra lote único de parcelas
29/06/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno da Corporación de data 29 de xuño de 2012, foi aprobada a licitación dun contrato de arrendamento con opción de compra, por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de adxudicación, dun lote único de parcelas do parque empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”
29/06/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 29 de xuño de 2012, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión, conforme os seguintes datos:


» ver máis


Licitación de enaxenación de bens inmobles - AR-71
13/03/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, foi aprobada a enaxenación dos volumes P21-A e P21-B localizados no subsolo do vial de uso público denominado Parcela P21 da AR-71, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enaxenación de bens inmobles AR-113
13/03/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, foi aprobada a enaxenación dos volumes P19A e P20A localizados no subsolo dos espazos libres de uso público denominados Parcela 19 e Parcela 20 da AR-113, mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
18/11/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 18 de novembro de 2011, foi aprobada a enaxenación de unha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
27/10/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 26 de outubro de 2011, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato - Corrección de Erros
26/09/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Advertido unha serie de erros no Prego de cláusulas administrativas que rexerá o contrato das obras de “Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato” procédese a súa corrección publicando o texto íntegro correxido que surtirá efectos dende a data en que se comunica a invitación ás empresas.

» ver máis


Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato
02/09/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decreto do Alcalde de data 1 de setembro de 2011, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, o que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.


» ver máis


Concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo
14/01/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Con data 14 de xaneiro de 2011, madiante decreto do alcalde, resolveuse convocar un concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxeto de financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2011 conforme ao seguinte prego de condicións:

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
28/09/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 27 de setembro de 2010, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enexenación de bens inmobles
03/08/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2010, foi aprobada a enaxenación de 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominadas F2 e F3 da AR-138, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enexenación de bens inmobles
03/08/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2010, foi aprobada a enaxenación dos volumes S1-EL1 e S2-EL1 localizados no subsolo do espazo libre de uso público denominado Parcela EL1 da AR-107, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño Roimelo - Paicordeiro”
07/07/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decreto do Alcalde de data 7 de xullo de 2010, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño Roimelo - Paicordeiro” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, e que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
28/06/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de xuño de 2010, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Contratación da subministración de aplicacións informáticas
13/05/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Contratación da subministración de aplicacións informáticas destinadas á substitución e mellora dos sistemas de xestión administrativa no Concello de Allariz e a implantación dunha plataforma de tramitación electrónica para o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, por procedemento negociado sen publicidade.

» ver máis


Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de Cafetería-Tapería do Centro de Interpretación da Moda
31/03/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
O obxecto deste concurso é a concesión do servizo de cafetería-tapería do Centro de Interpretación da Moda, sito na rúa Portelo, incluído o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería-tapería, e Museo da Moda dos pisos superiores.

» ver máis


Correción de erros licitación Pistas Deportiva
01/03/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”

» ver máis


Procedemento negociado con publicidade para a adxudicación do contrato das obras de "pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente"
19/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento negociado con publicidade, para a adxudicación do contrato das obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente” coa codificación seguinte CPA 45100000.

» ver máis


Contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”
19/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación.

» ver máis


Aberto o prazo para o contrato de xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros
15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Consello de Administración Da empresa municipal REATUR S.A. de data 11 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería, supermercado e xardín conlindante.

» ver máis


Adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras”
15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras” do concello de Allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio bodegón, Museo do Coiro, patio interior, antigos pilos de curtir e patios cubertos, mediante a modalidade de concesión, conforme aos seguintes datos:

» ver máis


Convocatoria de concurso por procedemento aberto dunha operación de crédito a longo prazo
15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Polo Pleno do concello de Allariz, en sesión extraordinaria celebrada o dia 12 de febreiro de 2010 acordou convocar un concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxeto de financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2010.

» ver máis


Licitación de alleamento parcelas parque empresarial SUI-1 de Chorente ( Allariz ).- Corrección de erros
09/10/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Advertindo un erro material e involuntario no edicto publicado no DOGA nº 196 de 6 de outubro de 2009, procédese a súa corrección na forma que se indica.

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
30/09/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de setembro de 2009, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño A Cal – Souto”
23/07/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decreto do Alcalde de data 23 de xullo de 2009, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño A Cal – Souto” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, e que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

» ver máis


Enaxenación dun terreo sito na AR-7 de Allariz, por procedemento aberto
21/04/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decrto do Alcalde de data 21 de abril de 2009, foi aprobada a enaxenación dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz, de propiedade municipal, descrito no Anexo I do prego de cláusulas administrativas, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Corrección de erros Adxudicación provisional dun contrato de alleamento de bens patrimoniais
25/11/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Advertindo un erro material e involuntario no anuncio publicado polo Concello de Allariz no BOP nº 270 do 24 de novembro de 2010, procédese a súa corrección na forma que acontinuación se indica.

» ver máis


Adxudicación provisional de enaxenación de lote nº 16 e 23 das parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz
18/11/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 29/10/2010, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
08/09/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución desta Alcaldía con data 8 de setembro de 2010 adxudicouse provisionalmente a enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
08/09/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución desta Alcaldía con data 8 de setembro de 2010 adxudicouse provisionalmente a enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de obras “Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo”
06/05/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 30 de abril de 2010 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de Construcción de pistas deportivas e vestiarios na cidade deportiva de O Seixo, convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional do contrato para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxecto de financiar os investimentos do orzamento do exercicio de 2010
15/03/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 15 de marzo de 2010, aprobouse a adxudicación provisional do contrato para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxecto de financiar os investimentos do orzamento do exercicio de 2010 o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
02/11/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 30/10/09, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.


» ver máis


Adxudicación provisional do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO
03/08/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución de Alcaldía con data 31 de xullo de 2009, aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz"
10/07/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz", o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional da contratación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz
07/07/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución da Alcaldía de data 30 de xaneiro de 2009, aprobouse a adxudicación provisional da contratación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz o que se publica ós efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
20/05/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por Resolución de Alcaldía de data 20/05/09, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

» ver máis


Adxudicación provisional do contrato de xestión do servizo público da cafetería do centro cívico “A Fábrica” do Concello de Allariz.
05/05/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 29 de abril de 2009 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de xestión do servizo público da cafetería do centro cívico “A Fábrica” do Concello de Allariz mediante a modalidade de concesión, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente
13/03/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Adxudicación provisional de contrato de obras.
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 13 de marzo de 2009 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de concesión da obra pública: Parque Eólico Singular do Concello Allariz
17/12/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz", o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación Provisional - enaxenación de 22 lotes de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz
12/12/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da enajenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación provisional de contrato de obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros
18/11/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 18 de novembro de 2008 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros: módulo 3 (bungalows) e módulo 4 (aseos), rehabilitación dos picadeiros da hípica e rehabilitación das cortes da hípica convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro.

» ver máis


Adxudicación Provisional contrato de obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz
30/09/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 26 de setembro de 2008 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público

» ver máis


Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
25/09/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Adxudicación Provisional
Número de expediente: B2007.06

» ver máis


Realización das obras de construcción da casa da mocidade e radio municipal de Allariz
15/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Execución de obras de renovación dos servizos de auga e alumeado público na rúa Emilia Pardo Bazán
08/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Execución de obras de renovación dos servizos de saneamento e pluviais na rúa Emilia Pardo Bazán
08/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Execución de obras de accesibilidade na rúa Emilia Pardo Bazán
08/07/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS
Por procedemento negociado sen publicidade.- Adxudicación provisional.

» ver máis


Adxudicación obras Construción beirarrúas no Piñeiro
04/08/2016.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación obra Pasarelas sobre o río Arnoia
04/08/2016.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN ILLAS DE COMPOSTAXE”
08/09/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN DUNHA ASTILLADORA, MODELO PEZZOLAT H150 OU SIMILAR -
08/09/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación do Contrato de realización das obras de acondicionamento acceso a Meire, CPV 45233222-1
05/03/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación Contrato para subministración de maquinaria para sala de aeróbic
03/03/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación contrato subministración de material para equipamento da sala do ximnasio de Vilanova
03/03/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación contrato de compraventa - Alleamento de Parcelas no Parque Empresarial de Chorente SU-1
08/01/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Expediente B2014.02

» ver máis


Adxudicación do Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa
30/09/2014.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Adxudicación do suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa para o establecemento de hospedería Torre Lombarda de Allariz

» ver máis


Adxudicación da concesión do servizo de restaurante do muíño “acea da costa”,
02/04/2014.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Acordo do Pleno da Corporación de 28 de marzo de 2014 adxudicouse o contrato de concesión do servizo de restaurante do muiño Acea da Costa, incluído o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio restaurante, na terraza sita entre o río e o canal e o xardin situado enfronte da entrada do muiño, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicacion do contrato de arrendamento con opción de compra de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expte.: b2012.05
15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 10 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de aluguer con opción de compra por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo máis alto (poxa pública), dun único lote integrado pola parcela nº 77 do parque empresarial de Chorente SUI-1, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación do contrato de obras de “mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente”. Expte.: cl2012.o.6
15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 5 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de obras de mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación contrato de compraventa (Expte.: B2012.05)
15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución de esta Alcaldía, con data 5 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de alleamento dunha parcela sita no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE SUI-1.- Adxudicación definitiva contrato de compravenda (Expte.: B2011.03)
17/01/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 17 de xaneiro de 2012 adxudicouse o contrato de enaxenación dun lote de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2011.03, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expte.: B2008.3
09/09/2011.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
10/02/2011.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 10 de febreiro de 2011 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2009.3, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE SUI-1.- Adxudicación definitiva contratos de compravenda (Expte.: B2010.08.)
28/12/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 28 de decembro de 2010 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2010.08, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


Adxudicación definitiva de contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expediente B2008.3
28/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 28 de outubro de 2010 adxudicáronse definitivamente contratos de alleamento de diversas parcelas de propiedade municipal sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, expediente B2008.3, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.» ver máis


Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de parcelas expediente B2010.10
20/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 19 de outubro de 2010 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2010.10, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


Adxudicación definitiva de enaxenación de fincas sitas no subsolo AR-138
05/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 5 de outubro de 2010 adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación de 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominadas F2 e F3 da AR-138, fincas rexistrais nº 13916 e nº 13917, de propiedade municipal, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


Adxudicación definitiva de enaxenación de fincas sitas no subsolo AR-107
05/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 5 de outubro de 2010 adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación das fincas rexistrais nº 13918 e nº 13919, denominadas finca S1-EL1 e finca S2-EL1 respectivamente, localizadas no subsolo do espazo libre de uso público denominado Parcela EL1 da AR-107, de propiedade municipal, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.


» ver máis


adxudicación definitiva do contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS E VESTIARIOS NA CIDADE DEPORTIVA DE O SEIXO
08/06/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución da Alcaldía de data 7 de xuño de 2010, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS E VESTIARIOS NA CIDADE DEPORTIVA DE O SEIXO, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expediente B2009.10
21/12/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 18 de decembro de 2009 adxudicouse definitivamente o contrato de alleamento do Lote nº 17, das parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, Parcela nº 57, cunha superficie de 1000 m2, de propiedade municipal, expediente B2009.10, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.» ver máis


Adxudicación Definitiva do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO
03/09/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución de Alcaldía de data 3 de setembro de 2009, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.


» ver máis


Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
19/06/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 19/06/09, adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7. Expte.: B2009.04 o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
17/06/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 17/04/09, adxudicouse definitivamente o contrato de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun inmoble sito na rúa San Lourenzo nº 18 de Allariz. Expte.: B2008.02 o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación defintiva enaxenación de bens patrimoniais
29/10/2008.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS

Adxudicación defintiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
Catro fincas sitas no subsolo das zonas verdes denominadas ZV2, ZV3, ZV5 e ZV6 da AR-146.» ver máis 

 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting