Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 
Últimas Novas...Expedientes de Licitación

Concurso para a contratación temporal dunha traballadora social
10/02/2017.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contrato de Explotación dos espazos públicos municipais para os postos de comida do 24 de xullo e 21 de agosto de 2016
14/07/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contratación de obras "Pasarelas sobre o río Arnoia"
12/07/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contratación da obra "Construcción de Beirarrúas no Piñeiro"
12/07/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contratación da explotación do servizo de quiosco sito na Área Fluvial da Acearrica
16/06/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Convocatoria dun procedemento aberto e trámite de urxencia, para a contratación da explotación do servizo de quiosco sito na Área Fluvial da Acearrica.

» ver máis


Contratación da obra de pavimentación Rúa As Laxas
08/06/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Expediente CPV45233222-1

» ver máis


Licitación contrato administrativo de suministración dunha máquina barredora-aspiradora autopropulsada mediante arrendamiento financeiro (leasing)
01/06/2016.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 31 de maio de 2016, por medio deste anuncio efectúase convocatoria para a adxudicación do contrato de subministración dunha máquina barredora-aspiradora mediante a modalidade de leasing, por procedemento aberto, código CPV 34144000-8.

» ver máis


Licitación de obras de construcción de illas de compostaxe
06/08/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contrato de subminstración dun lote de composteiros e caixóns para estructurante en madeira
30/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Contrato de subministración astilladora, modelo Pezzolat H150 ou similar
30/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Listado Puntuacións Definitivas - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientales e 7 postos de peóns forestais
15/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Listados Puntuación Definitiva - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 7 postos de peóns forestais
08/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Listados Puntuación Definitiva - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientales
08/07/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Procedemento de adxudicación contrato de obras de acondicionamento acceso a Meire
04/03/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
A forma de adxudicación do contrato de obras será o procedemento negociado sen publicidade, no que a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar as condicións do contrato con un ou varios deles, de acordo co artigo 169 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

» ver máis


Procedemento de adxudicación contrato de subministración de maquinaria para sala de aeróbic
02/03/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Procedemento de adxudicación contrato de subministración de material para equipamento da sala do ximnasio de Vilanova
02/03/2015.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
03/12/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 1 de decembro de 2014, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, con carácter de urxencia, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

» ver máis


Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa
17/09/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa para o establecemento de hospedería Torre Lombarda de Allariz

» ver máis


Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo do restaurante “Acea da Costa”
06/02/2014.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 31 de xaneiro de 2014, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do restaurante Acea da Costa, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión.

» ver máis


Expediente de contratación - Acondicionamento de vial de accesos á Portela de Airavella e Turzás
19/08/2013.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN


» ver máis


Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
05/09/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 5 de setembro de 2012, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación contrato de arrendamento con opción de compra, lote único de parcelas
05/09/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por resolución do Alcalde de data 5 de setembro de 2012, foi aprobada a licitación dun contrato de arrendamento con opción de compra, por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de adxudicación, dunha única parcelas do parque empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Corrección de Erros - Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”
16/07/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Advertido un erro no anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, BOP nº 156, de 9 de xullo de 2012, polo que se procede á convocatoria do procedemento para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, procédese a súa corrección.

» ver máis


Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
06/07/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 5 de xullo de 2012, foi aprobado o alleamento dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

» ver máis


Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”
29/06/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 29 de xuño de 2012, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión, conforme os seguintes datos:


» ver máis


Licitación contrato de arrendamento con opción de compra lote único de parcelas
29/06/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno da Corporación de data 29 de xuño de 2012, foi aprobada a licitación dun contrato de arrendamento con opción de compra, por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de adxudicación, dun lote único de parcelas do parque empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Licitación de enaxenación de bens inmobles - AR-71
13/03/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, foi aprobada a enaxenación dos volumes P21-A e P21-B localizados no subsolo do vial de uso público denominado Parcela P21 da AR-71, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enaxenación de bens inmobles AR-113
13/03/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, foi aprobada a enaxenación dos volumes P19A e P20A localizados no subsolo dos espazos libres de uso público denominados Parcela 19 e Parcela 20 da AR-113, mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
18/11/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 18 de novembro de 2011, foi aprobada a enaxenación de unha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
27/10/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución do Alcalde de data 26 de outubro de 2011, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.


» ver máis


Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato - Corrección de Erros
26/09/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Advertido unha serie de erros no Prego de cláusulas administrativas que rexerá o contrato das obras de “Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato” procédese a súa corrección publicando o texto íntegro correxido que surtirá efectos dende a data en que se comunica a invitación ás empresas.

» ver máis


Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato
02/09/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decreto do Alcalde de data 1 de setembro de 2011, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, o que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.


» ver máis


Concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo
14/01/2011.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Con data 14 de xaneiro de 2011, madiante decreto do alcalde, resolveuse convocar un concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxeto de financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2011 conforme ao seguinte prego de condicións:

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
28/09/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 27 de setembro de 2010, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enexenación de bens inmobles
03/08/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2010, foi aprobada a enaxenación de 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominadas F2 e F3 da AR-138, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Licitación de enexenación de bens inmobles
03/08/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2010, foi aprobada a enaxenación dos volumes S1-EL1 e S2-EL1 localizados no subsolo do espazo libre de uso público denominado Parcela EL1 da AR-107, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño Roimelo - Paicordeiro”
07/07/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decreto do Alcalde de data 7 de xullo de 2010, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño Roimelo - Paicordeiro” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, e que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.
28/06/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de xuño de 2010, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Contratación da subministración de aplicacións informáticas
13/05/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Contratación da subministración de aplicacións informáticas destinadas á substitución e mellora dos sistemas de xestión administrativa no Concello de Allariz e a implantación dunha plataforma de tramitación electrónica para o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, por procedemento negociado sen publicidade.

» ver máis


Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de Cafetería-Tapería do Centro de Interpretación da Moda
31/03/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
O obxecto deste concurso é a concesión do servizo de cafetería-tapería do Centro de Interpretación da Moda, sito na rúa Portelo, incluído o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería-tapería, e Museo da Moda dos pisos superiores.

» ver máis


Correción de erros licitación Pistas Deportiva
01/03/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”

» ver máis


Procedemento negociado con publicidade para a adxudicación do contrato das obras de "pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente"
19/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento negociado con publicidade, para a adxudicación do contrato das obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente” coa codificación seguinte CPA 45100000.

» ver máis


Contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”
19/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación.

» ver máis


Aberto o prazo para o contrato de xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros
15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Consello de Administración Da empresa municipal REATUR S.A. de data 11 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería, supermercado e xardín conlindante.

» ver máis


Adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras”
15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras” do concello de Allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio bodegón, Museo do Coiro, patio interior, antigos pilos de curtir e patios cubertos, mediante a modalidade de concesión, conforme aos seguintes datos:

» ver máis


Convocatoria de concurso por procedemento aberto dunha operación de crédito a longo prazo
15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Polo Pleno do concello de Allariz, en sesión extraordinaria celebrada o dia 12 de febreiro de 2010 acordou convocar un concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxeto de financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2010.

» ver máis


Licitación de alleamento parcelas parque empresarial SUI-1 de Chorente ( Allariz ).- Corrección de erros
09/10/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Advertindo un erro material e involuntario no edicto publicado no DOGA nº 196 de 6 de outubro de 2009, procédese a súa corrección na forma que se indica.

» ver máis


Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz
30/09/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de setembro de 2009, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis


Expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño A Cal – Souto”
23/07/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decreto do Alcalde de data 23 de xullo de 2009, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño A Cal – Souto” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, e que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

» ver máis


Enaxenación dun terreo sito na AR-7 de Allariz, por procedemento aberto
21/04/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN
Por Decrto do Alcalde de data 21 de abril de 2009, foi aprobada a enaxenación dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz, de propiedade municipal, descrito no Anexo I do prego de cláusulas administrativas, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

» ver máis 

 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting