Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 
Últimas Novas...Adxudicacións Definitivas

Adxudicación obra Pasarelas sobre o río Arnoia
04/08/2016.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación obras Construción beirarrúas no Piñeiro
04/08/2016.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN ILLAS DE COMPOSTAXE”
08/09/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN DUNHA ASTILLADORA, MODELO PEZZOLAT H150 OU SIMILAR -
08/09/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación do Contrato de realización das obras de acondicionamento acceso a Meire, CPV 45233222-1
05/03/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación contrato subministración de material para equipamento da sala do ximnasio de Vilanova
03/03/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación Contrato para subministración de maquinaria para sala de aeróbic
03/03/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación contrato de compraventa - Alleamento de Parcelas no Parque Empresarial de Chorente SU-1
08/01/2015.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Expediente B2014.02

» ver máis


Adxudicación do Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa
30/09/2014.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Adxudicación do suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa para o establecemento de hospedería Torre Lombarda de Allariz

» ver máis


Adxudicación da concesión do servizo de restaurante do muíño “acea da costa”,
02/04/2014.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Acordo do Pleno da Corporación de 28 de marzo de 2014 adxudicouse o contrato de concesión do servizo de restaurante do muiño Acea da Costa, incluído o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio restaurante, na terraza sita entre o río e o canal e o xardin situado enfronte da entrada do muiño, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicacion do contrato de arrendamento con opción de compra de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expte.: b2012.05
15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 10 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de aluguer con opción de compra por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo máis alto (poxa pública), dun único lote integrado pola parcela nº 77 do parque empresarial de Chorente SUI-1, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación do contrato de obras de “mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente”. Expte.: cl2012.o.6
15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 5 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de obras de mellora da infraestrutura eléctrica do Parque Empresarial de Chorente, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación contrato de compraventa (Expte.: B2012.05)
15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución de esta Alcaldía, con data 5 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de alleamento dunha parcela sita no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE SUI-1.- Adxudicación definitiva contrato de compravenda (Expte.: B2011.03)
17/01/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 17 de xaneiro de 2012 adxudicouse o contrato de enaxenación dun lote de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2011.03, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expte.: B2008.3
09/09/2011.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS


» ver máis


Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
10/02/2011.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 10 de febreiro de 2011 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2009.3, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE SUI-1.- Adxudicación definitiva contratos de compravenda (Expte.: B2010.08.)
28/12/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 28 de decembro de 2010 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2010.08, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


Adxudicación definitiva de contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expediente B2008.3
28/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 28 de outubro de 2010 adxudicáronse definitivamente contratos de alleamento de diversas parcelas de propiedade municipal sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, expediente B2008.3, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.» ver máis


Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de parcelas expediente B2010.10
20/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía, con data 19 de outubro de 2010 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2010.10, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


Adxudicación definitiva de enaxenación de fincas sitas no subsolo AR-107
05/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 5 de outubro de 2010 adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación das fincas rexistrais nº 13918 e nº 13919, denominadas finca S1-EL1 e finca S2-EL1 respectivamente, localizadas no subsolo do espazo libre de uso público denominado Parcela EL1 da AR-107, de propiedade municipal, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.


» ver máis


Adxudicación definitiva de enaxenación de fincas sitas no subsolo AR-138
05/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 5 de outubro de 2010 adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación de 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominadas F2 e F3 da AR-138, fincas rexistrais nº 13916 e nº 13917, de propiedade municipal, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

» ver máis


adxudicación definitiva do contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS E VESTIARIOS NA CIDADE DEPORTIVA DE O SEIXO
08/06/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución da Alcaldía de data 7 de xuño de 2010, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS E VESTIARIOS NA CIDADE DEPORTIVA DE O SEIXO, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto. Expediente B2009.10
21/12/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 18 de decembro de 2009 adxudicouse definitivamente o contrato de alleamento do Lote nº 17, das parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, Parcela nº 57, cunha superficie de 1000 m2, de propiedade municipal, expediente B2009.10, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.» ver máis


Adxudicación Definitiva do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO
03/09/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución de Alcaldía de data 3 de setembro de 2009, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO A CAL- SOUTO o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.


» ver máis


Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
19/06/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 19/06/09, adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7. Expte.: B2009.04 o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto
17/06/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
Por Resolución desta Alcaldía con data 17/04/09, adxudicouse definitivamente o contrato de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun inmoble sito na rúa San Lourenzo nº 18 de Allariz. Expte.: B2008.02 o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

» ver máis


Adxudicación defintiva enaxenación de bens patrimoniais
29/10/2008.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS

Adxudicación defintiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
Catro fincas sitas no subsolo das zonas verdes denominadas ZV2, ZV3, ZV5 e ZV6 da AR-146.» ver máis 

 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting