Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


20/05/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.

Por Resolución de Alcaldía de data 20/05/09, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adjudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.04

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Enaxanación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
b) Descrición do obxecto: terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz.
c) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP de Ourense nº 95 de 28 de abril de 2009 e DOG nº 81 de 28 de abril de 2009 e perfil don contratante : www.allariz.com

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 3.804 euros euros mais IVE.

5. Adjudicación Provisional.
a) Data: 20/05/09.
b) Adjudicatario: D. JOSÉ MANUEL LOPES e a súa esposa Dª MARINA VAZQUEZ PÉREZ.
c) Nacionalidade: Portugués e Española.
d) Importe de adxudicación: 3.804 euros e 608,64 euros correspondentes ao IVE.

Allariz, 20 de maio de 2009.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting