Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación definitiva dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


19/06/2009.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución desta Alcaldía con data 19/06/09, adxudicouse definitivamente o contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7. Expte.: B2009.04 o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: B2009.04

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: ENNAXENACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS.
b) Descrición do obxecto: enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7.
c) Lote: único.
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación da adxudicación provisional: BOP nº 119 de 27 de maio de 2009 e pax. Web www.allariz.com

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 3.804 euros, mais 608,64 euros correspondente ao IVE.

5. Adjudicación definitiva:
a) Data: 19/06/09.
b) Adjudicatario: D. JOSÉ MANUEL LOPES, de nacionalidade portuguesa, con número de identidade 2449361, e a súa esposa Dª MARINA VAZQUEZ PÉREZ, española, con DNI nº 34.574.909-K, ámbolos dous veciños de Allariz, con domicilio na rúa Calzada.
c) Importe de adjudicación: 3.804 euros e 608,64 euros correspondentes ao IVE

Allariz, 19 de xuño de 2009.

O Alcalde,
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting