Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz


30/09/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de setembro de 2009, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación, para seleccionar ao compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.10

2. Obxeto do contrato.
a) Descripción do obxeto: enaxenación das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:
LOTE Nº 5
SUPERFICIE: 2.082 m2
PARCELA Nº: 20
LOTE Nº 6
SUPERFICIE: 1.268 m2
PARCELA Nº: 38
LOTE Nº 7
SUPERFICIE: 1.743 m2
PARCELA Nº: 36
LOTE Nº 11
SUPERFICIE: 4.524 m2
PARCELA Nº: 6
LOTE Nº 12
SUPERFICIE: 1.040 m2
PARCELA Nº: 54
LOTE Nº 14
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 60
LOTE Nº 15
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 59
LOTE Nº 16
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 58
LOTE Nº 17
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 57
LOTE Nº 23
SUPERFICIE: 1.958 m2
PARCELA Nº: 86
LOTE Nº 24
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 34
LOTE Nº 25
SUPERFICIE: 1.994 m2
PARCELA Nº: 81

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Garantía provisional: 2% sobre o tipo de licitación do contrato (45 euros/m2).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 3º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 30 de setembro de 2009.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

 

Descargar Documento... Prego de Cláusulas administrativas particulares

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting