Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


02/11/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.

Por acordo plenario de data 30/10/09, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.10.

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Enaxanación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
b) Descrición do obxecto: enaxenación de lote nº 17 das parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP de Ourense nº 231 de 7 de outubro de 2009, DOG nº 196 de 6 de outubro de 2009 e perfil do contratante : www.allariz.com

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.

4. Tipo de licitación: 45 euros/ m2, á alza, mais IVE.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 30/10/09.
b) Adxudicatarios por lotes de parcelas e prezos:

EMPRESA
Oferta económica
IVE
Parcela
TRANSPORTES FRANCISCO TABOADA Y SOBRINOS, S.L.
45.000 €
7.200 €
LOTE Nº 17


c) Nacionalidade: Española.


Allariz, 2 de novembro de 2009.

O Alcalde,

Francisco García Suárez

 

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting