Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras”


15/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras” do concello de Allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio bodegón, Museo do Coiro, patio interior, antigos pilos de curtir e patios cubertos, mediante a modalidade de concesión, conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA.
c) Número de expediente: CL2010.S.01.

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: xestión do servizo público de bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras” do concello de Allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio bodegón, Museo do Coiro, patio interior, antigos pilos de curtir e patios cubertos.
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 20 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: Non.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedemento: Aberto.

4. Canon de explotación: Importe total:100.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: Allariz, 32660.
d) Teléfono: 988 44 00 01.
e) Telefax: 988 44 00 78.
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista.

- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: As esixidas na cláusula 6ª do prego.

8. Criterios de Valoración das Ofertas (clásula 9ª).

a) Oferta económica, de 0 a 5 puntos.
b) Servicios a prestar, de 0 a 4 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.
Para valorar a mellor oferta económica tomarase en conta os mellores prezos ofertados a partires do tipo mínimo de licitación atribuindo as diferencias por regra proporcional.

9. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: Dentro do prazo de 15 días contados a partires do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no Perfil de Contratante e no Diario Oficial de Galicia. O prazo comenzará a contarse desde o día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no último dos boletín oficais (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: A descritga na cláusula 7ª.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
2. ª Domicilio: Praza Mairo, 1.
3. ª Localidade e código postal: ALLARIZ 32660

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade: ALLARIZ
d) Data: segundo día hábil tras a finalización do prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poden obterse os Pregos: www.allariz.com.
Allariz, 15 de febreiro de 2010.
O Alcalde,
Francisco García Suárez

 

Descargar Documento... Prego de Condición das Bases do Concurso

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting