Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”


19/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”

De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO” coa codificación seguinte CPA 45100000.
.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2010.O.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: obras de obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO” coa codificación seguinte CPA 45100000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 4 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación. Importe total: 397.276,72 euros; IVE, 63.564,28 euros.

5. Garantía provisional:
11.918,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Fax: 988 440 078
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións. O proxecto técnico está a disposición dos interesados na copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIXITAL”, na rúa Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Según clasificación do contratista.
b) Clasificación: grupo: C, subgrupo: 2 categoría D.

8. Criterios de valoración das ofertas:

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 134.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e coa cláusula décima do prego de cláusulas administrativas particulares para esta contratación.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 13 días contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación para presentar: descrita na cláusula 8ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: 32660 – Allariz.

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
c) Localidade e código postal: 32660 - Allariz.
d) Data: seguinte día hábil tras finaliza-lo prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páxina web: www.allariz.com

Allariz, 19 de FEBREIRO de 2010.
O ALCALDE

Asdo.: Francisco García Suárez

 

Descargar Documento... Prego de Claúsulas Administrativas

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting