Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Procedemento negociado con publicidade para a adxudicación do contrato das obras de "pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente"


19/02/2010.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento negociado con publicidade, para a adxudicación do contrato das obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente ”

De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento negociado con publicidade, para a adxudicación do contrato das obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente” coa codificación seguinte CPA 45100000.
.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2009.O.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: obras de obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente” coa codificación seguinte CPA 45100000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 3 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado con publicidade.
4. Orzamento base de licitación. Importe total: 536.764,25 euros mais IVE, 85.882,28 euros.
5. Garantía provisional: non se solicita.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Fax: 988 440 078
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións. O proxecto técnico está a disposición dos interesados na copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIXITAL”, na rúa Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Según clasificación do contratista.
b) Clasificación: grupo: G, subgrupo: 6 categoría E.
8. Criterios de valoración das ofertas: según cláusula 10ª.

9. Presentación das solicitudes de participación.
a) Ver procedemento de selección: cláusula 2ª e 6ª.
b) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: 32660 – Allariz.

10. Invitacións:

Ou Alcalde, a proposta da Mesa e unha vez comprobada a personalidade e solvencia dos solicitantes, seleccionará a un máximo de tres empresarios, aos que convidará, simultaneamente e por escrito, a presentar as súas ofertas, nun prazo de 5 dias, contados desde a data de envío da invitación.

11. Forma de presentación da documentación e ofertas: cláusula 9ª e 10ª.
12. Gastos de anuncios: por conta do contratista.
12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páxina web: www.allariz.com

Allariz, 19 de FEBREIRO de 2010.
O ALCALDE

Asdo.: Francisco García SuárezEdicto

Licitación de obras.- Convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato de las obras de “pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente”

De conformidad con el acuerdo plenario de la Corporación de fecha 12 de febrero de 2010, por medio de este anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato de las obras de “pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente” con la codificación siguiente CPA 45100000.

1. Entidad adxudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Allariz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2009.O.01

2. Objeto del contrato.
la) Descripción del objeto: obras de obras de “pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente” con la codificación siguiente CPA 45100000.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Allariz.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
la) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Imponerte total: 536.764,25 euros mas IVA, 85.882,28 euros.

5. Garantía provisional: no se solicita.

6. Obtención de documentación e información.
la) Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 32660 - Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
y) Fax: 988 440 078
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante todo el período concedido para la presentación de proposiciones. El proyecto técnico está la disposición de los interesados en la copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIGITAL”, en la calle Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos del contratista:
la) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según clasificación del contratista.
b) Clasificación: grupo: G, subgrupo: 6 categoría Y.

8. Criterios de valoración de las ofertas: según cláusula 10ª.

9. Presentación de las solicitudes de participación.
la) Ver procedimiento de selección: cláusula 2ª y 6ª.
b) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
2.ª Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3.ª Localidad y código postal: 32660 ? Allariz.

10. Invitaciones:
O Alcalde, la propuesta de la Mesa y una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a un máximo de tres empresarios, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas, en un plazo de 5 las dice, contados desde la data de envío de la invitación.

11. Forma de presentación de la documentación y ofertas: cláusula 9ª y 10ª.

12. Gastos de anuncios: por cuenta del contratista.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde puedan obtenerse los pliegos: en la Secretaría del Ayuntamiento de Allariz y en la página web: www.allariz.com

Allariz, 19 de FEBRERO de 2010.
El ALCALDE

Asdo.: Francisco García Suárez

 

Descargar Documento... Prego de Claúsulas Administrativas

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting