Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional de contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


08/09/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución desta Alcaldía con data 8 de setembro de 2010 adxudicouse provisionalmente a enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.06.

2. Obxecto do contrato
a) Tipo de contrato: Enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
b) Descrición do obxecto: 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominados F2 e F3 da AR-138.
c) Lote: único.
d) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP nº 182 de data 10 de agosto de 2010 e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto

4. Tipo de licitación: 16.182,30 euros, á alza, mais IVE.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 08-09-2010.
b) Adxudicatario: HERDEIRO, S.L., con CIF B32207441 e domicilio na Rúa As Laxas, nº 12 de Allariz.
c) Importe de adxudicación: 19.116,00 euros, dos que 2.916,00 euros corresponden ao IVE.

Allariz, 8 de setembro de 2010

O Alcalde
Asdo.:Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting