Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de parcelas expediente B2010.10


20/10/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.Por Resolución desta Alcaldía, con data 19 de outubro de 2010 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2010.10, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora

a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.10.

2. Obxecto do contrato

a) Tipo de contrato: alleamento de bens patrimoniais.
b) Descrición do obxecto: enaxenación das parcelas municipais Nº 45, 51 e 52, sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación da adxudicación provisional: BOP nº 181 de data 9 de agosto de 2010 e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato

O prezo á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.


5. Adxudicación definitiva

a) Data: 19-10-2010.

b) Adxudicatarios:
 ESCAIOLAS SUSO, S.L., con CIF B32189904 e domicilio en estrada Santa Mariña, s/n, de Allariz (Ourense).
 JUAN CARLOS GRANDE SEARA, con DNI nº 34.970.831-K e domicilio en Pereiras, de Taboadela (Ourense).
 PINTURAS Y DECORACIÓN ALLARIZ, SL, con CIF Nº B-32.375.842 e domicilio en Nanín, nº 2, de Allariz (Ourense).

c) Importe de adxudicación:
 Parcela 51: 48.690 euros e 8.764,20 euros correspondentes ao IVE.
 Parcela 45: 48.690 euros e 8.764,20 euros correspondentes ao IVE
 Parcela 52: 45.000 euros e 8.100,00 euros correspondentes ao IVE

Allariz, 20 de outubro de 2010
O Alcalde
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting