Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional de enaxenación de lote nº 16 e 23 das parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz


18/11/2010.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.

Por acordo plenario de data 29/10/2010, aprobouse a adxudicación provisional da enaxenación dos bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.08.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: Enaxanación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
b) Descrición do obxecto: enaxenación de lote nº 16 e 23 das parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante, data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 192, de 5 de outubro de 2010, BOP nº 231, de 6 de outubro de 2010, con corrección de erros no DOG nº 199, de 15 de outubro de 2010 e no BOP nº 239, de 16 de outubro de 2010, e perfil do contratante : www.allariz.com

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.

4. Tipo de licitación: 45 euros/ m2, á alza, mais IVE.

5. Adxudicación Provisional.

a) Data: 29/10/2010.
b) Adxudicatarios por lotes de parcelas e prezos:
Empresa
Lote
Parcela
Superficie
m2
Prezo
B.I.
IVE
TOTAL
SANTIAGO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
23
81
1.994
89.730,00
16.151,40
105.881,40
Mª JOSÉ TRONCOSO CORTIÑAS
16
58
1.000
45.000,00
8.100,00
53.100,00

c) Nacionalidade: Española.

Allariz, 18 de novembro de 2010.

O Alcalde,

Francisco García Suárez


 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting