Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE SUI-1.- Adxudicación definitiva contratos de compravenda (Expte.: B2010.08.)


28/12/2010.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución desta Alcaldía, con data 28 de decembro de 2010 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2010.08, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora

a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.08.

2. Obxecto do contrato

a) Tipo de contrato: alleamento de bens patrimoniais.
b) Descrición do obxecto: alleamento das parcelas municipais Nº 58 e 81 situadas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1 deAllariz.
c) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación da adxudicación provisional: BOP nº 270 de data 24 de novembro de 2010 e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato

O prezo á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.


5. Adxudicación definitiva

a) Data: 28-12-2010.

b) Adxudicatarios:
 MARÍA JOSÉ TRONCOSO CORTIÑAS, con DNI 36146303-D e domicilio en Vigo (Pontevedra).
 IBERGRANTIOS, SL, con CIF Nº B-32.367.575 e domicilio social na rúa Evaristo Vaamonde, de Carballiño (Ourense).

c) Importe de adxudicación:
 Parcela 58: 45.000 euros e 8.100,00 euros correspondentes ao IVE.
 Parcela 81: 89.730 euros e 16.151,40 euros correspondentes ao IVE

Allariz, 28 de decembro de 2010

O Alcalde




Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting