Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación definitiva contratos de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


10/02/2011.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución desta Alcaldía, con data 10 de febreiro de 2011 adxudicáronse definitivamente os contratos de enaxenación de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2009.3, o que se publica para os efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora

a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.3.

2. Obxecto do contrato

a) Tipo de contrato: alleamento de bens patrimoniais.
b) Descrición do obxecto: enaxenación das parcelas municipais Nº 78, 79 e 80, sitas no Parque Empresarial de Chorente-SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación da adxudicación provisional: BOP nº 112 de data 19 de maio de 2009 e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato

O prezo é de 45 euros/m2, mais IVE.


5. Adxudicación definitiva

a) Data: 10-02-2011.

b) Adxudicatarios: 
-  GAHELIOS ENXEÑERÍA, S.L., con CIF B70055744 e domicilio social na rúa París, nº 17, de A Coruña. 
- JUAN SEQUEIROS OLIVEIRA, con DNI nº 34.969.326-B e domicilio en As Lamas, de Barbadás (Ourense).

c) Importe de adxudicación: 
- Parcelas 79 e 80: 93.690 euros e 16.864,20 euros correspondentes ao IVE. 
- Parcela 78: 81.000 euros e 14.580,00 euros correspondentes ao IVE.

Allariz, 10 de febreiro de 2011

O Alcalde
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting