Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto


25/09/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.

Por Resolución de Alcaldía de data 25/09/08, aprobouse a adxudicación provisional da enajenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adjudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2007.06
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Enaxanación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
b) Descrición do obxecto: catro fincas sitas no subsolo das zonas verdes denominadas ZV2, ZV3, ZV5 e ZV6 da AR-146.

c) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP de Ourense nº 175 de 31 de xullo de 2008 e perfil don contratante : www.allariz.com
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.
4. Prezo do Contrato.
Prezo 25.536 euros euros.
5. Adjudicación Provisional.
a) Data: 25/09/08.
b) Adjudicatario: CELTA CASA, SL.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.536 euros + 4.085,76 euros correspondentes ao IVE.

Allariz, 25 de setembro de 2008.

O Alcalde,


Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting