Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHORENTE SUI-1.- Adxudicación definitiva contrato de compravenda (Expte.: B2011.03)


17/01/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Por Resolución desta Alcaldía, con data 17 de xaneiro de 2012 adxudicouse o contrato de enaxenación dun lote de parcelas sitas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, expediente B2011.03, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora

a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2011.03.

2. Obxecto do contrato

a) Tipo de contrato: alleamento de bens patrimoniais.
b) Descrición do obxecto: alleamento do lote de parcelas municipais Nº 24, parcelas Nº 41, 42, 49 e 50, situadas no Parque Empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación da licitación: BOP nº 252, de 7 de novembro de 2011, e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato

O prezo á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Adxudicación

a) Data: 17-01-2012.

b) Adxudicatario:
Vía Nova Transitarios, S.L., con CIF B32424137.

c) Importe de adxudicación:
Parcelas 41, 42, 49 e 50: 221.850 euros e 33.933,00 euros correspondentes ao IVE.

Allariz, 17 de xaneiro de 2012

O Alcalde


Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting