Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”


29/06/2012.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 29 de xuño de 2012, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión, conforme os seguintes datos:
 
1. Entidade adxudicadora.
a)    Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b)    Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c)     Número de expediente: CL.2012.S.01
 
2. Obxecto do contrato.
a)    Descrición: Xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, incluído o mantemento das instalacións do inmoble.
b)    Lugar de execución: Allariz.
c)     Prazo de execución: 20 anos.
d)    Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: non.
 
3. Tramitación e procedemento.
a)  Tramitación: ORDINARIA
b)  Procedemento: ABERTO.
 
4. Tipo de licitación: 90.000 euros máis 18% de IVE.
 
5. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
 
6. Obtención de documentación e información.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b)   Domicilio: Praza Maior, 1
c)  Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d)  Teléfono: 988 44 00 01
e)  Fax:           988 44 00 78  
f)    Data límite de obtención de documentos e información: quince días contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil de Contratante. Se o último día cadrase en sábado ou festivo pasará ao seguinte día hábil.
 
7.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
8.    Criterios de Valoración das Ofertas:
a)    Oferta económica, de 0 a 4 puntos.
b)    Servizos a prestar, de 0 a 4 puntos.
c)     Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 3 puntos.
d)    Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e)    Creación de emprego de 0 a 1 punto.
f)     Cobertura das pólizas de seguro, de 0 a 2 puntos.
Para valorar as ofertas económicas tomaranse en conta as melloras ofertadas polos distintos licitadores respecto do tipo mínimo de licitación (Mellora = Prezo ofertado - Tipo mínimo de licitación), atribuíndo a maior puntuación á mellora mais alta e proporcionalmente a esta puntuaranse as seguintes ofertas.
 
9.    Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a)  Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b)   Documentación a presentar: Descrita na cláusula 7ª do prego.
c)  Lugar de presentación:
1. Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2. Domicilio: Praza Maior, nº 1
3. Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
10. Apertura das ofertas.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b)  Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c)  Localidade: ALLARIZ.
d)  Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e)  Hora: 12:00
 
11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 29 de xuño de 2012.
O Alcalde,
 
 
Francisco García Suárez

 

Descargar Documento... Prego de Cláusulas administrativas particulares

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting