Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación Provisional - enaxenación de 22 lotes de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz


12/12/2008.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...

Adxudicación provisional dun contrato de enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.

Por acordo plenario de data 28/11/08, aprobouse a adxudicación provisional da enajenación do bens que a continuación se citan, o que se publica aos efectos do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:

1. Entidade adjudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2008.03.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Enaxanación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto.
b) Descrición do obxecto: enaxenación de 22 lotes de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de Contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP de Ourense nº 258 de 7 de novembro de 2008, DOG nº 217 de 7 de novembro de 2008 e perfil don contratante : www.allariz.com
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Aberto.
4. Tipo de licitación: 45 euros/ m2, á alza, mais IVE.
5. Adjudicación Provisional.
a) Data: 28/11/08.
b) Adxudicatarios por lotes de parcelas e prezos:

 
 
 
COMPRADOR
PREZO
LOTE Nº 1
SUPERFICIE:   8.787 M2
PARCELAS Nº: 23,24,25,26,27,28,29 e 30
Empresa: EBANISTERÍA ALLARIZ,SL
Representante: CESAR ESPINOSA CONDE
 
395.415 + IVE
 
LOTE Nº 2
 
SUPERFICIE:   2.098 M2
 
PARCELAS Nº: 74 e 75
 
Empresa: CONSTRUCCIONES ANTONIO ALVAREZ, SL
Representante: Anotnio Alvarez Parada
 
94.410 + IVE
 
LOTE Nº 4
 
SUPERFICIE:   1.972 m2
 
PARCELA Nº: 21
 
Empresa: TEYCAGA
Representante: Alfonso Cesareo Calvo Vila
 
88.740 + IVE

 
LOTE Nº 8
 
SUPERFICIE: 1.082   m2
 
PARCELA Nº: 51
 
Empresa: SILSCOTTON, SL
Representante: Xosé Ramón González Jimenez
 
48.690 + IVE
 
LOTE Nº 9
 
SUPERFICIE:   1.000 m2
 
PARCELA Nº: 52
 
Empresa: ESCAIOLAS SUSO, SL
Representante: Jesús Fernández Vazquez
 
45.000 + IVE
 
LOTE Nº 10
 
SUPERFICIE:    1.000 m2
 
PARCELA Nº: 53
 
Empresa: PINTURAS ALLARIZ, SL
Representante: Manuel Mera Rodriguez
 
45.000 + IVE
 
LOTE Nº 13
 
SUPERFICIE:    1.098 m2
 
PARCELA Nº: 61
 
JAIME SALGADO OTERO
 
49.410 +IVE
 
LOTE Nº 14
 
SUPERFICIE: 1.000 m2
 
PARCELA Nº: 60
 
JOSÉ ANTONIO PALMEIRA MEZQUITA
 
45.000 +IVE
 
LOTE Nº 18
 
SUPERFICIE:    1.156 m2
 
PARCELA Nº: 56
 
Empresa:   OSI GOURMET, SL
Representante: Ivan Nieto Vila
 
52.020 + IVE
 
LOTE Nº 21
 
SUPERFICIE:   2.738 m2
 
PARCELA Nº: 88
 
Empresa:    MAQUINOR, SL
Representante: José Manuel Bernardez
 
123.210 + IVE
 
LOTE Nº 22
 
SUPERFICIE: 1.958 m2
 
PARCELA Nº: 87
 
Empresa:    MAQUINOR, SL
Representante: José Manuel Bernardez
 
88.110 + IVE

 

 

c) Nacionalidade: Española.


Allariz, 11 de decembro de 2008.

O Alcalde,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting