Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Definitivas

 

Adxudicación contrato de compraventa (Expte.: B2012.05)


15/10/2012.- ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Resolución de esta Alcaldía, con data 5 de outubro de 2012 adxudicouse o contrato de alleamento dunha parcela sita no Parque Empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, o que se publica para os efectos do artigo 154 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.05.

2. Obxecto do contrato
a) Tipo de contrato: alleamento de bens patrimoniais.
b) Descrición do obxecto: alleamento dunha lote de parcelas de 1.000 m2, integrado pola parcela nº 76 do parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz.
c) Boletín ou diario oficial e perfil do contratante, data de publicación da licitación: BOP nº 208, de 10 de setembro de 2012, e páxina web www.allariz.com.

3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.

4. Prezo do contrato
O prezo á alza é de 45 euros/m2 mais IVE.

5. Adxudicación
a) Data: 05-10-2012.
b) Adxudicatario: 
    IBERGRANITOS, S.L., con CIF B32367575.
c) Importe de adxudicación: 
    45.000,00 euros mais 9.450 euros de IVE.


Allariz, 15 de outubro de 2012
O Alcalde
Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting