Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Adxudicacións Provisionais

 

Adxudicación provisional de contrato de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente


13/03/2009.- ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Adxudicación provisional de contrato de obras.
Por acordo do Pleno do Concello de Allariz de data 13 de marzo de 2009 aprobouse a adxudicación provisional do contrato de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente convocado por procedemento aberto, trámite de urxencia, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público:
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: CL2009.O.01
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: EXECUCIÓN DE OBRAS.
b) Descrición do obxecto: execución de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente coa codificación seguinte CPA 45100000.
c) Lote: único.
d) Boletín ou Diario Oficial e Perfil de contratante, data de publicación do anuncio de licitación: BOP nº 31 de 7 de febreiro de 2009, DOG Nº 28 de 10 de febreiro de 2009 e pax. Web www.allariz.com
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: URXENTE.
b) Procedemento: ABERTO.
4. Prezo do Contrato.
Prezo: 974.497 euros, dos que 134.413 euros corresponden ó imposto sobre o valor engadido.
5. Adxudicación Provisional:
a) Data: 13/03/09.
b) Contratista: Construcciones Casas Novas, S.L.
c) Nacionalidade: ESPAÑOLA.
d) Importe de adxudicación: 840.083,62 euros mais IVE que ascende a 134.413,38 euros.
Allariz, 13 de marzo de 2009.
O ALCALDE,

Francisco García Suárez
EDICTO
Adxudicación provisional de contrato de obras.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Allariz de fecha 13 de marzo de 2009 se aprobó a adjudicación provisional del contrato de obras de pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente convocado por procedimiento abierto, trámite de urgencia, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA
c) Número de expediente: CL2009.O.01
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: EJECUCIÓN DE OBRAS.
b) Descripción del objeto: ejecución de obras de pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente
c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y Perfil de contratante, fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP nº 31 de 7 de febrero de 2009, DOG Nº 28 de 10 de febrero de 2009 y pág. Web www.allariz.com
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: URGENTE.
b) Procedimiento: ABIERTO.
4. Precio del Contrato.
Precio: 974.497 euros, de los que 134.413 euros corresponden al IVA
5. Adjudicación Provisional:
a) Fecha: 13/03/09.
b) Contratista: Construcciones Casas Novas, S.L.
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
d) Importe de la adjudicación: 840.083,62 euros más IVA que asciende a 134.413,38 euros.
Allariz, 13 de marzo de 2009.
El ALCALDE,

Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting