Banner Concello de Allariz....
 O CONCELLO       TURISMO        URBANISMO        ENTIDADES       ACTUALIDADE          inicio | portada
 
Licitacións

Adxudicacións Provisionais

Adxudicacións Definitivas

Perfil do Contratante » Expedientes de Licitación

 

Enaxenación dun terreo sito na AR-7 de Allariz, por procedemento aberto


21/04/2009.- EXPEDIENTES DE LICITACIÓN   Voltar Páxina Anterior ... Enviar por e-mail... Versión para Imprimir ...
Por Decrto do Alcalde de data 21 de abril de 2009, foi aprobada a enaxenación dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz, de propiedade municipal, descrito no Anexo I do prego de cláusulas administrativas, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación, para seleccionar ao compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.04

2. Obxeto do contrato.
a) Descrición do obxeto:enaxenación dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación á alza é de 3.804 euros, mais 608,64 euros correspondente ao IVE.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 1º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos:
Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 21 de ABRIL de 2009.
O Alcalde,


Francisco García Suárez

 

 
 
 

(C) Concello de Allariz       + + +       aviso legal       + + +       Accesibilidad       + + +       Deseño e Programación: @inet Consulting